Islamsko bankarstvo

May 25, 2024

Naručena proizvodnja u okviru islamskih finansija

Slično avansnom ugovoru (selem), naručena proizvodnja – istisna spada u izuzetke od općih pravila na osnovu kojih se ne dozvoljava trgovina robom koja ne postoji ili nije u […]
June 1, 2024

Model avansiranja u okviru islamskih finansija

Ugovor se može smatrati i vrstom duga jer se prihvatanjem plaćanja unaprijed prodavac obavezuje da isporuči ugovorenu robu. Trgovina je oduvijek bila osnovni koncept poslovanja i […]
June 8, 2024

Najam/lizing kao model finansiranja

Termin koji se u islamskom pravu koristi za najam/lizing je idžara, što bi leksički značilo ”pozajmiti ili dati nešto u najam”. Idžara ima dva oblika i može […]
July 1, 2024

Finansiranje na bazi trgovine

Dug možemo shvatiti kao nužnost koja je prisutna u međuljudskim relacijama, korisna je kao alat za prevazilaženje problema tekuće likvidnosti, ali isto tako često je okidač […]